Publications

Articles in international refereed scientific journals

Ahlqvist, Toni (2012). Engineering spatial fixes: Relational spatial practices, ‘strategic-topological’ approach and the construction of a Finnish science-technology district. (Forthcoming in Geografiska Annaler B: Human Geography, 2013)

Ahlqvist, Toni (2012). Potential governmentality and the state transformation in Finland. (Forthcoming in Geopolitics, 2013)

Ahlqvist, Toni (2012). Entering the ‘Darwinian markets of Europe’: strategic management of space-time in two regional strategy processes in southern Finland, 1990-1994. Space & Polity 16:2, 153–174.

Ahlqvist, Toni, Halonen, Minna, Eerola, Annele, Kivisaari, Sirkku, Kohl, Johanna, Koivisto, Raija, Myllyoja, Jouko & Wessberg, Nina (2012). Systemic transformation, anticipatory culture, and knowledge spaces: constructing organisational capacities in roadmapping projects at VTT Technical Research Centre of Finland. Technology Analysis & Strategic Management 24:8, 821–841.

Ahlqvist, Toni, Valovirta, Ville & Loikkanen, Torsti (2012). Innovation policy roadmapping as a systemic instrument for forward-looking policy design. Science and Public Policy 39, 178–190.

Auvinen, Heidi, Tuominen, Anu & Ahlqvist, Toni (2012). Towards long-term foresight for transport: envisioning the Finnish transport system in 2100. Foresight 14:3, 191–206.

Ahlqvist, Toni, Bäck, Asta, Heinonen, Sirkka & Halonen, Minna (2010). Road-mapping the societal transformation potential of social media. Foresight 12:5, 3–26.

Tuominen, Anu & Ahlqvist, Toni (2010). Is the transport system becoming ubiquitous? Socio-technical roadmapping as a tool for integrating transport policies and intelligent transport systems and services in Finland. Technological Forecasting & Social Change 77, 120–134.

Loikkanen, Torsti, Ahlqvist, Toni & Pellinen, Pekka (2009). Role of technology barometer in assessing past and future development of national innovation system. Technological Forecasting & Social Change 76, 1177–1186.

Könnölä, Totti, Ahlqvist, Toni, Eerola, Annele, Kivisaari, Sirkku & Koivisto, Raija (2009). Management of foresight portfolio: analysis of modular foresight projects at contract research organization. Technological Analysis & Strategic Management 21:3, 381–405.

Koivisto, Raija, Wessberg, Nina, Eerola, Annele, Ahlqvist, Toni, Kivisaari, Sirkku, Myllyoja, Jouko & Halonen, Minna (2009). Integrating FTA and risk assessment methodologies. Technological Forecasting & Social Change 76, 1163–1176.

Uotila, Tuomo & Ahlqvist, Toni (2008). Linking technology foresight and regional innovation activities: network facilitating innovation policy in Lahti region, Finland. European Planning Studies 16:10, 1423–1443.

Ahlqvist, Toni & Inkinen, Tommi (2007). Technology foresight in scalar innovation systems: a spatiotemporal process perspective. Fennia 185:1, 3–14.

Ahlqvist, Toni (2005). From information society to biosociety? On societal waves, developing key technologies, and new professions. Technological Forecasting & Social Change 72, 501–519.

Ahlqvist, Toni (2000). A quest for polygon landscapes, or GIS and the condition of epistemology. Fennia 178:1, 97–111.

Articles in international refereed scientific edited volumes and conference proceedings

Könnölä, Totti, Ahlqvist, Toni, Eerola, Annele, Kivisaari, Sirkky & Koivisto, Raija (2012). On foresight design and management: A classification framework for foresight exercises. In Sapio, Bartolomeo (ed.) Recent Developments in Foresight Methodologies, XX–XX. Springer, the series “Complex Networks and Dynamic Systems”. (To be published in November 2012)

Ahlqvist, Toni & Halonen, Minna (2011). Building capacities for systemic change: a diversified roadmap in the context of VTT’s service research network. In Vähä, Pentti, Toivonen, Marja, Salkari, Iiro, Isomursu, Minna, Nuutinen, Maaria & Leviäkangas, Pekka (eds). VTT Symposium on Service Innovation, 35–47. VTT Symposium 271. Kopijyvä Oy, Kuopio 2011.

Könnölä, Totti, Ahlqvist, Toni, Eerola, Annele, Kivisaari, Sirkky & Koivisto, Raija (2011). Management of foresight portfolio: analysis of modular foresight projects at contract research organisation. In Mendonça, Sandro & Sapio, Bartolomeo (eds.). Foresight for Dynamic Organisations in Unstable Environments: A Search for New Frameworks, 95–119. Routledge.

Ahlqvist, Toni & Myllyoja, Jouko (2011). Roadmapping – multilateral support of the strategic work. In Raukko, Mélanie, Räikkönen, Minna & Rantala, Tuija (eds.) M&A as a Strategic Option. From Opportunities to New Business Creation, 53–58. The Federation of Finnish Technology Industries. Tammerprint Oy, Tampere.

Paiho, Satu, Ahlqvist, Toni & Lehtinen, Erkki (2008). A Finnish Technology Roadmap of Building Services. Proceedings of the 29th AIVC Conference in Advanced building ventilation and environmental technology for addressing climate change issues, Vol. 2, 85–90. 14–16 October 2008, Kyoto, Japan.

Paiho, Satu, Ahlqvist, Toni & Lehtinen, Erkki (2008). Building Energy and Environmental Issues in a Finnish Technology Roadmap of Building Services. Proceedings: The First International Conference on Building Energy and Environment 2008 (COBEE 2008). July 13–16, 2008. COBEE, 2277–2283. Dalian, China.

Kaskinen, Juha, Ahlqvist, Toni & Kinnunen, Venla (2005). Futures Lab – An application of future workshop for regional strategic planning and development projects. In Potucek, Martin & Slintáková, Barbora (eds.) The Second Prague Workshop on Futures Studies Methodology. CESES (Center for Social and Economic Strategies) Papers on Methodology 10/2005, 130–145. Studio atd., Prague.

Ahlqvist, Toni (1999). Regional economies in the Baltic Sea region: cooperation, clusters and competitiveness. In Haukkala, Hiski (ed.): Dynamic aspects of the northern dimension, 95–113. Jean Monnet Unit, Turku. 190 p.

Articles in Finnish refereed scientific journals

Ahlqvist, Toni (2012). Ihminen, yhteiskunta ja evolutionaarinen tulevaisuus: kolme näkökulmaa Mika Mannermaan ajatteluun. (Human, society, and evolutionary future: three perspectives to the thought of Mika Mannermaa). (Forthcoming in Futura, 2012)

Hyytinen, Kirsi, Konttinen, Jari, Ahlqvist, Toni, Pelkonen, Antti & Loikkanen, Torsti (2009). Ennakoiva vaikuttavuusarviointi innovaatio-ohjelmien strategisessa johtamisessa ja arviointiosaamisen uudet tarpeet. (Future-oriented impact assessment in the strategic management of innovation programmes and new requirements of assessment competencies.) Hallinnon tutkimus (Administrative Studies) 28:5, 74–93.

Ahlqvist, Toni (2008). Informaatiotalous, alueellinen muutos ja kulttuurinen talousmaantiede. (Information economy, regional transformation and cultural economic geography). Alue & Ympäristö (Region and Environment) 37:1, 49–51.

Ahlqvist, Toni (2005). Kivijalka ja keihäänkärki: informaatioteknologioiden ja ICT -osaamisen tulevaisuudennäkymiä. (Bedrock and a spearhead: future prospects of information technologies and ICT competencies). Futura 24:4, 37–50.

Ahlqvist, Toni (2004). Nousevien teknologioiden vaikutuksia ammatti- ja koulutusaloihin. (On the impacts of rising technologies on the professional and educational branches). Aikuiskasvatus 24: 1, 45–49.

Ahlqvist, Toni (2003). Informaatioyhteiskunnasta bioyhteiskuntaan? Nousevien teknologioiden yhteiskunnallisista vaikutuksista (From information society to biosociety? On the societal impacts of emerging technologies). Futura 22: 4, 31–47.

Ahlqvist, Toni (2001). Paikkatiedon perustukset puntarissa. (Measuring the foundations of geographic information). Terra 113:1, 49–51.

Ahlqvist, Toni (1999). Manuel Castells ja verkostoyhteiskunta: kansallisvaltion, identiteetin ja geopolitiikan problematiikkaa vuosituhannen lopulla. (Manuel Castells and network society: the problematics of nation state, identity and geopolitics at the end of the millennium). Alue ja Ympäristö (Region and Environment) 28: 2, 103–111.

Ahlqvist, Toni & Mannermaa, Mika (1999). Tulevaisuusbarometri ja klusterit: dynaaminen timantti tietoyhteiskunnan tulevaisuuden arvioinnissa. (The futures barometer and clusters: the dynamized Porter’s diamond in the evaluation of the future of information society). Futura 18: 2, 55–64.

Articles in Finnish refereed scientific edited volumes and conference proceedings

Ahlqvist, Toni & Uotila, Tuomo (2008). Alueellisesti juurrutettu ennakointi: tapausesimerkkinä Päijät-Hämeen klusteristrategiaan perustuva ennakointiprosessi. (Regionally embedded foresight: a foresight process adapted to the cluster strategy of Päijät-Häme as an case example). Teoksessa Harmaakorpi, Vesa & Helinä Melkas (eds.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa (Innovation policies in between the systems), 209–224. Acta -sarja, Suomen Kuntaliitto. Kuntatalon paino, Helsinki.

Uotila, Tuomo & Ahlqvist, Toni (2008). Tulevaisuustiedon sulauttaminen käytäntölähtöisiin innovaatioprosesseihin. (Absorption of futures knowledge into practise-based innovation processes). Teoksessa Harmaakorpi, Vesa & Helinä Melkas (eds.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa (Innovation policies in between the systems), 47–58. Acta -sarja, Suomen Kuntaliitto. Kuntatalon paino, Helsinki.

Ahlqvist, Toni (2006). Kohti kulttuurista talousmaantiedettä: ihmismaantieteellinen tutkimus talouden ja kulttuurin polttopisteessä (Towards a cultural economic geography: human geographical research at the intersection of economy and culture). Teoksessa Kytömäki, Jorma & Moisio, Sami (toim.) Paikka, kaupunki, valtio: ihmismaantieteen perspektiivejä (Place, City, State: Perspectives of Human Geography), 145–163. Kirja-Aurora, Turku.

Ahlqvist, Toni (2006). Teknologian ja maantieteen muuttuvat suhteet (Changing relationships of technology and geography). Teoksessa Inkinen, Tommi & Jauhiainen, Jussi (toim.) Tietoyhteiskunnan maantiede (Geography of Information Society), 133–149. Gaudeamus, Helsinki.

Mannermaa, Mika & Ahlqvist, Toni (2000). Ennakoinnin käyttö pk-yrityksessä. (Utilization of foresight in small and medium-sized enterprises). Teoksessa Mannermaa, Mika (ed.): Tulevaisuuden haltuunotto. Pk-yrityksen ennakoinnin käsikirja (Governing the Future. Foresight Handbook for the SMEs), 146–151. ESR-julkaisut 77. Oy Edita Ab, Helsinki.

Monographs

 Valovirta, Ville, Pesonen, Pekka Halonen, Minna, van der Have, Robert & Ahlqvist, Toni (2009). Suomalaisten innovaatioiden maantiede. (Geography of Finnish innovations). 91 s. Innovation 26/2009. Ministry of Employment and Economy MEE Publications. Edita Publishing.

Ahlqvist, Toni (2008). Alueellisen muutoksen teknologiat. Informaatiotalouden rakentuminen Varsinais-Suomessa vuosina 1985–2001. (Technologies of regional transformation. The construction of an information economy in the region of South-West Finland 1985–2001). Annales Universitatis Turkuensis. Scripta Lingua Fennica Edita 266. 349 s. Painosalama, Turku. (Doctoral dissertation, in Finnish)

Ahlqvist, Toni, Uotila, Tuomo & Harmaakorpi, Vesa (2007). Kohti alueellisesti juurrutettua teknologiaennakointia. Päijät-Hämeen klusteristrategiaan sovitettu ennakointiprosessi. (Towards regionally embedded technology foresight. A foresight process adapted to the cluster strategy of Päijät-Häme). VTT Publications 667. 107 p. + 7 appendix p. Edita Prima Oy, Helsinki.

Ahlqvist, Toni, Carlsen, Henrik, Iversen, Jonas & Kristiansen, Ernst (2007). Nordic ICT Foresight. Futures of the ICT environment and applications on the Nordic level. VTT Publications 653. 147 p. + 26 appendix p. Edita Prima Oy, Helsinki.

Ahlqvist, Toni, Carlsen, Henrik, Iversen, Jonas & Kristiansen, Ernst (2007). Nordic ICT Foresight. Futures of the ICT environment and applications on the Nordic level. Summary report. 56 p. Publication of Nordic Innovation Centre.

Ahlqvist, Toni (2003). Keys to Futures. Societal Reflections on Developing Key Technologies and Their Impacts on Human Qualifications. 126 s. Ministry of Trade and Industry Finland Studies and Reports 10/2003. Edita, Helsinki.

Ahlqvist, Toni (2003). Avainteknologiat ja tulevaisuus. Yhteiskunnallisia tarkasteluja nousevien teknologioiden ja kvalifikaatioiden yhteyksistä. (Key technologies and futures. Societal examinations of the connection between emerging technologies and qualifications). 51 s. Opetusministeriön julkaisuja 2/2003. Yliopistopaino, Helsinki.

Mannermaa, Mika & Ahlqvist, Toni (2000). Liikenteen tulevaisuusbarometri 2020. (Futures Barometer of Traffic 2020). Tielaitoksen selvityksiä 11/2000, Helsinki. 68 s. + 59 liites. Oy Edita Ab, Helsinki.

Mannermaa, Mika & Ahlqvist, Toni (1998). Varsinainen tietoyhteiskunta. Varsinaissuomalaisen kommunikaatioklusterin pk-yritysten kilpailukyky, kehitysnäkymät ja työllistävyys tulevaisuudessa. (The real information society. Competitiveness, development prospects and employment of the SME’s in the communication cluster in the region of Varsinais-Suomi, Finland.). 144 s. + 12 liites. ESR-julkaisut 36. Oy Edita Ab, Helsinki.

Other scientific publications

Loikkanen, Torsti, Nieminen, Mika, Ahlqvist, Toni & Lehtoranta, Olavi (2012). TEKBARO2012. Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan. (TEKBARO2012. Knowledge Society Barometer of the people’s attitudes towards the society based on knowledge). 111 p. Tekniikan Akateemiset TEK ry, Helsinki.

Ahlqvist, Toni, Halonen, Minna, Eerola, Annele, Kivisaari, Sirkku, Kohl, Johanna, Koivisto, Raija & Myllyoja, Jouko (2011). Constructing systemic transformation capacities in a research and technology organisation: applying diversified roadmap concept at VTT, Finland. Fourth International Seville Conference on Future-Oriented Technology Analysis (FTA) FTA and Grand Societal Challenges – Shaping and Driving Structural and Systemic Transformations. Seville, 12–13 May 2011.

Ahlqvist, Toni, Valovirta, Ville, Hyvönen, Jukka & Loikkanen, Torsti (2011). Innovation policy roadmapping as a systemic instrument for policy design. Fourth International Seville Conference on Future-Oriented Technology Analysis (FTA) FTA and Grand Societal Challenges – Shaping and Driving Structural and Systemic Transformations. Seville, 12–13 May 2011.

Ahola, Jussi, Ahlqvist, Toni, Ermes, Miikka, Myllyoja, Jouko & Savola, Juha (2010). ICT for Environmental Sustainability. Green ICT Roadmap. 51 p. VTT Research Notes 2532.

Tuominen, Anu, Auvinen, Heidi, Kanner, Heikki & Ahlqvist, Toni (2010). Liikennejärjestelmän visiot 2100. Esiselvitys. 41 p. + 11 appendix p. VTT Research Notes 2555. 

Lehtoranta, Olavi, Ahlqvist, Toni, Loikkanen, Torsti & Eivola, Antti (2010). TEKBARO2010. Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan. (TEKBARO2010. Knowledge Society Barometer of the people’s attitudes towards the society based on knowledge). 99 s. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, Helsinki.

Ahlqvist, Toni (2009). Towards understanding of spatial and temporal differentiation of innovation activities in Baltic Sea region. Baltic Rim Economies 5/2009, 35.

 Larsen, Peter Bjørn, Ahlqvist, Toni & Friðriksson, Karl (2009). Applying technology convergence for innovation in Nordic regions. 46 p. Final report of the Nordic Innovation Centre’s project 07047.

 Ahlqvist, Toni, Bäck, Asta, Halonen, Minna & Heinonen, Sirkka (2008). Social Media Roadmaps. Exploring the futures triggered by social media. 78 p. + 1 appendix p. VTT Research Notes 2454.

Paiho, Satu, Ahlqvist, Toni, Piira, Kalevi, Porkka, Janne, Siltanen, Pekka, Tuomaala, Pekka & Kiviniemi, Arto (2008). Roadmap for ICT-based opportunities in the development of the built environment. 58 p. + 33 appendix p. VTT Research Notes 2444. Edita Prima Oy, Helsinki.

Loikkanen, Torsti, Ahlqvist, Toni & Pellinen, Pekka (2008). Role of Technology Barometer in assessing past and future development of national innovation system. Paper presented at: FTA 2008 – Future Oriented Technology Analysis. Conference at EU Joint Research Centre, IPTS Institute of Prospective Technological, Seville, 15–17 October 2008.

Koivisto, Raija, Wessberg, Nina, Eerola, Annele, Ahlqvist, Toni, Kivisaari, Sirkku, Myllyoja, Jouko & Halonen, Minna (2008). Integrating FTA and risk assessment methodologies. Paper presented at: FTA 2008 – Future Oriented Technology Analysis. Conference at EU Joint Research Centre, IPTS Institute of Prospective Technological, Seville, 15–17 October 2008.

Tuominen, Anu, Ahlqvist, Toni, Rämä, Pirkko, Rosenberg, Marja & Räsänen, Jukka (2008). Research directions for future transport service assessments. In Vähä, Pentti, Salkari, Iiro, Alahuhta, Petteri, Leviäkangas, Pekka (eds.) VTT Symposium on Service Science, Technology and Business. 94–103. VTT Symposium 253. VTT, Espoo.

Tuominen, Anu, Rosenberg, Marja, Ahlqvist, Toni, Rämä, Pirkko & Räsänen, Jukka (2008). Roadmapping the transport system technology service assessments. In Luoma, Juha (ed.) Scientific activities in transport telematics 2008, 9–13. VTT, Espoo.

Paiho, Satu, Ahlqvist, Toni, Piira, Kalevi, Porkka, Janne, Siltanen, Pekka & Tuomaala, Pekka (2008). Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät. 61 s. + 35 liites. VTT Tiedotteita 2427. Edita Prima Oy, Helsinki.

Könnölä, Totti, Ahlqvist, Toni, Eerola, Annele, Kivisaari, Sirkku & Koivisto, Raija (2007). Foresight at a contract research organisation – Experiences on linking experts and methods in participatory processes. Paper presented at: The COST Action A22 Conference “From Oracles to Dialogue: Exploring new ways to explore the future” at the National Technical University, Athens, Greece, 9–11 July 2007.

Tuominen, Anu, Ahlqvist, Toni, Rämä, Pirkko, Rosenberg, Marja & Räsänen, Jukka (2007). Liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen vaikutusarvioinnit tulevaisuudessa (Research directions for future transport service assessments). 74 s. VTT Tiedotteita 2390. Edita, Helsinki.

Ahlqvist, Toni, Halonen, Minna & Heinonen, Sirkka (2007) Weak Signals in Social Media. Report on Two Workshop Experiments in Futures Monitoring. 51 pages. VTT Research Report Nro VTT-R-03466-07.

Paiho, Satu, Ahlqvist, Toni, Lehtinen, Erkki, Laarni Jari, Sipilä, Kari, Ala-Siuru, Pekka & Parkkila, Tommi (2007). Talotekniikan kehityslinjat. Teknologiat ja markkinat (Development trajectories of the building services. Technologies and markets). 122 s. VTT Tiedotteita 2379. Edita, Helsinki.

Lehtoranta, Olavi, Pesonen, Pekka, Ahlqvist, Toni, Mononen, Esa & Loikkanen, Torsti (2007). TEKBARO2007. Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan. (TEKBARO2007. Knowledge Society Barometer of the people’s attitudes towards the society based on knowledge). 80 s. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, Helsinki.

Ahlqvist, Toni (2004). Talousmaantieteen ytimekäs kulttuurinen käänne. (The concise cultural turn of economic geography). Terra 116:2, 224–225. (Kirja-arvostelu: Amin, Ash & Nigel Thrift (toim.) (2004). The Blackwell cultural economy reader. Blackwell, Oxford.)

Ahlqvist, Toni (2004). Geopolitiikan liukuvat koordinaatit. (Gliding coordinates of geopolitics). Tieteessä tapahtuu 22:6, 72–74. (Kirja-arvostelu: Vilho Harle & Sami Moisio (toim.) (2003). Muuttuva geopolitiikka. Gaudeamus, Tampere.)

Ahlqvist, Toni (2003). Artikkeliosan editointi (Editor of Article Section). Teoksessa Ahlqvist, Toni (2003). Keys to Futures. Societal Reflections on Developing Key Technologies and Their Impacts on Human Qualifications, 127–189. Ministry of Trade and Industry Finland Studies and Reports 10/2003. Edita, Helsinki.

Ahlqvist, Toni (2003). Tyylikäs tulkinta informaatioyhteiskunnan historiasta ja maantieteestä. (Stylish interpretation of history and geography of information society). Terra 115: 4, 300–302. (Kirja-arvostelu: Mattelart, Armand (2003). Informaatioyhteiskunnan historia. Vastapaino, Tampere.)

Ahlqvist, Toni (2003). Poliittisesti korrektia geeniliturgiaa. (Politically correct gene liturgy). Tieteessä tapahtuu 21:4, 73–75. (Kirja-arvostelu: Barbara Katz Rothman. (2003). Ei yksin geeneistä. Matkaopas rodun, normaaliuden ja sikiämisen genomiikkaan. Vastapaino, Tampere.)

Ahlqvist, Toni (2002). Aivotutkijan deterministiset selitykset. (The determistic explanations of the brain researcher). Tieteessä tapahtuu 20:1, 51–53. (Kirja-arvostelu: Ingvar, David H. (2001). Kymmenet aivot. Like.)

Mannermaa, Mika & Ahlqvist, Toni (2000). Liikenne ei tietoyhteiskunnassa vähene. (Traffic is not going to diminish in information society). Tulevaisuuden näkymiä 2, 5–16.

Ahlqvist, Toni (1999). It is all about relations: exploring the geographies of networks. In: Ahlqvist, Toni, Inkinen, Tommi & Tuhkanen, Sakari (eds.): Kohden väitöskirjaa, 1–15. Turun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja 161, Turku.

Ahlqvist, Toni, Inkinen, Tommi & Tuhkanen, Sakari (1999). Kohden väitöskirjaa. (Towards doctoral dissertation). 94 s. Turun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja 161, Turku.

Other publications and presentations

Presentations in international conferences and seminars

Ahlqvist, Toni (2012). Anticipatory practices, epistemic objects and spatial contexts. Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S) jointly with European Association for the Study of Science and Technology; 4S/EASST Joint Conference 2012: Design and displacement – social studies of science and technology, October 17-20 2012. Copenhagen Business School, Denmark.

Ahlqvist, Toni (2012). Anticipatory knowledge, space-time and the politics of difference. Power & Difference. The 3rd International Conference, August 27–29 2012. University of Tampere, Finland.

Ahlqvist, Toni (2012). Anticipatory knowledge and epistemic policy communities: Exploring future-oriented strategic activities in the context of transformative governance. EU-SPRI Conference 2012: Towards Transformative Governance? Responses to mission-oriented innovation policy paradigms, June 12-13 2012, Karlsruhe, Germany.

Ahlqvist, Toni, Nieminen, Mika & Tuominen, Anu (2012). Towards strategic management of complex systemic innovation environments: Integrating foresight, assessment, system dynamic modelling and societal embedding into a coherent model. EU-SPRI Conference 2012: Towards Transformative Governance? Responses to mission-oriented innovation policy paradigms, June 12-13 2012, Karlsruhe, Germany.

Dufva, Mikko & Ahlqvist, Toni (2012). Understanding how mission‐oriented research changes expert processes in foresight and how this reflects to governance. EU-SPRI Conference 2012: Towards Transformative Governance? Responses to mission-oriented innovation policy paradigms, June 12-13 2012, Karlsruhe, Germany.

Ahlqvist, Toni (2012). From cluster policies to geopolitics of clusters: Seeking alternative interpretations in the context of European spatial governance. Regional Studies Association European Conference 2012, May 3–16 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.

Ahlqvist, Toni (2012). State vigour as potential governmentality in Finland. AAG Annual Meeting, February 24–28 2012, New York, USA.

Ahlqvist, Toni (2011). Nordic foresight co-operation. The 4th KISTEP International Foresight Symposium. 26 October 2011. Soul, South Korea. (Invited presentation).

Ahlqvist, Toni (2011). Transforming abstract space: Political geography of national innovation system in Finland. AAG Annual Meeting, April 12–16 2011, Seattle, USA.

Ahlqvist, Toni (2010). Chair in the World Quality Conference: Excellence & Innovation. 22nd World Quality Day. 11 November 2010, Hilton Helsinki Kalastajatorppa. (Invited presentation).

Ahlqvist, Toni (2010). Knowledge and transnational analytical governance: space-time management, economic intelligence and ‘evidence-based policies’. Power & Knowledge. The 2nd International Conference. September 6–8 2010. University of Tampere, Finland.

Ahlqvist, Toni, Loikkanen, Torsti & Valovirta, Ville (2010). From technology roadmapping to innovation policy roadmapping: Examples from a foresight exercise in Victoria, Australia. Aalto Event on Science and Technology in Society in Helsinki. 17–19 August 2010. Aalto University, Finland.

Uotila, Tuomo & Ahlqvist, Toni (2009). The Role of Intermediary Organizations in Supporting Regional Innovation Activities: Lessons learned from a regional foresight process. Change: Society, Environment and Science in Transition. 3rd Nordic Geographers Meeting 8–11 June 2009. University of Turku, Finland.

Ahlqvist, Toni (2008). Some observations based on Social Media Roadmaps. Presenter and panellist in the CKIR (Center for Knowledge and Innovation Research, Helsinki School of Economics) international workshop: “How do firms, societies and people co-innovate for new value and wealth creation: The challenge of theory and practice”. Panel title: Engagement, virtual worlds and highly distributed organizations. 27–29of August, 2008, PWC Auditorium, Helsinki School of Economics. (Invited presentation).

Tuominen, Anu, Ahlqvist, Toni, Rämä, Pirkko, Rosenberg, Marja & Räsänen, Jukka (2008). Research directions for future transport service assessments. 7th European Congress and Exhibition on Intelligent transport Systems and Services. Geneva, 3–6 June 2008. 8 pages, CD-rom. Ertico, ITS Europe.

Ahlqvist, Toni, Eerola, Annele, Pesonen, Pekka & Pekkarinen, Timo (2007). New technologies and radical innovations: challenges and possibilities in the forest cluster. Metso Paper Technology Scenario Day. 14December 2007. Hotel Rantapuisto, Helsinki.

Ahlqvist, Toni (2007). Nordic ICT Foresight: Project structure, key results and the lessons learned. Tomorrow will arrive! – Nordic Foresight Seminar in Copenhagen. Organized by Nordic Innovation Centre. 18September 2007. (http://www.nordicinnovation.net/_img/ahlqvist.ppt)

Könnölä, Totti, Ahlqvist, Toni, Eerola, Annele, Kivisaari, Sirkku, Koivisto, Raija (2007). Foresight at a contract research organisation – Experiences on linking experts and methods in participatory processes. The COST Action A22 Conference “From Oracles to Dialogue: Exploring new ways to explore the future”. 9–11 July 2007. National Technical University, Athens, Greece. 

Ahlqvist, Toni, Heinonen, Sirkka & Halonen, Minna (2007). Social Media Applications for Innovative Working Environments. 9th International Conference of Finland Futures Research Centre and FinlandFuturesAcademy in Collaboration with Turku 2011 – Finland’s Candidate for the European Capital of Culture 2011. Culture as Innovation –The Search for Creative Power in Economies and Societies. 6–8June 2007, Arken, TurkuFinland. (http://www.tukkk.fi/tutu/conference2007/default.htm)

Tuominen, Anu & Ahlqvist, Toni (2007). Transport System Gets Ubiquitous? Technology Services and Changing Transport Policies. 9th International Conference of Finland Futures Research Centre and Finland Futures Academy in Collaboration with Turku 2011 – Finland’s Candidate for the European Capital of Culture 2011: Culture as Innovation –The Search for Creative Power in Economies and Societies. 6–8 June 2007, Arken, TurkuFinland. (http://www.tukkk.fi/tutu/conference2007/default.htm)

Ahlqvist, Toni & Tuominen, Anu (2007). Overview of Foresight Practices in Finland. ForSociety Dialogue that integrates European organizations and actors on the theme: Crossing Borders. Common Grounds for Transnational Infrastructural Foresight. 19–20 April, 2007, Hague, Netherlands.(Invited presentation).

Ahlqvist, Toni (2006). Chair in the session “Innovation, Technology Foresight and Regional Development”. 8th International Conference of Finland Futures Research Centre: Changing Foresight Practices in Regional Development – Global Pressures and Regional Possibilities. 7–9 June 2006, TurkuSchool of Economics and Business Administration, Turku, Finland. (http://www.tukkk.fi/tutu/conference2006/default.asp)

Ahlqvist, Toni (2006). Innovating in Nordic Style: Technological Prospects in the Nordic ICT Foresight Project. 8th International Conference of Finland Futures Research Centre: Changing Foresight Practices in Regional Development – Global Pressures and Regional Possibilities. 7–9 June 2006, TurkuSchool of Economics and Business Administration, Turku, Finland. (http://www.tukkk.fi/tutu/conference2006/default.asp)

Ahlqvist, Toni (2006). Nordic ICT Foresight. Current state and future prospects in 2006. Second workshop of Nordic Foresight Forum. 13–14 March 2006. University of Tampere, Finland. (http://nff.risoe.dk/index.htm). (Invited presentation).

Ahlqvist, Toni (2005). Regional Futures in SPIDER Project – Preliminary Results of the Delphi Survey. International Conference Metaforesight – Integrating Regional Intelligence. 6–7October 2005. Cáceres, Spain. (invited presentation)

Ahlqvist, Toni (2005). Strategic Futures of Regions: ‘Regional Foresight Lab’ as a Visionary Regional Framework. 7th International Conference of Finland Futures Research Centre on Foresight Management in Corporations and Public Organizations. 9–10June 2005, Statistics Finland, Helsinki, Finland. (http://www.tukkk.fi/tutu/conference2005/default.htm)

Ahlqvist, Toni (2002). Future Developments of the Key Technologies and Their Impacts on Human Qualifications. WorldView 2002: Futures Unlimited. Congress of World Future Society 20–22July 2002, Philadelphia, USA. (http://www.wfs.org/)

Ahlqvist, Toni (2002). Cultural Construction of Economic Geography: Empirical Interpretations of Local Economy in Transition. The 98th Association of American Geographers Annual Meeting 19–23March 2002. Los Angeles, California, USA. (http://www.aag.org/)

Ahlqvist, Toni (2001). Spatial Analogies: Excavating Medieval and Informational Spaces of Exchange. Socio-Economic Research and Geographical Information Systems: The DigitalCity – A Euroconference. 9–14June 2001. Granada, Spain. (http://www.esf.org/euresco/01/c_cal01.htm#Social Sciences)

Ahlqvist, Toni (2001). In the Wake of a Brave New World: Spatial Philosophy and the Episteme of Flows. Material and Ideal – Things in Time and Space. A research conference on material matters, culture and technology. 18–20 May 2001, University of Helsinki. (http://materialandideal.uiah.fi/)

Presentations in national conferences, seminars and panels

Invited expert presentation: Ahlqvist, Toni (2008). Nousevien teknologioiden tulevaisuussuuntautunut arviointi. (Future-oriented assessment of emerging technologies.) Suomen eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 3.10.2012. (Expert presentation for the Committee of the Future, Parliament of Finland, 3 October 2012).

Ahlqvist, Toni (2012). Ihminen, yhteiskunta ja evolutionaarinen tulevaisuus: kolme näkökulmaa Mika Mannermaan ajatteluun. (A keynote lecture). (Human, society and evolutionary future: three perspectives to the thought of Mika Mannermaa.) JokuVeli valvoo – ubiyhteiskunnan haasteet. (SomeBrother is watching – challenges of the ubiquitous society). Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaari.16–17 August 2012. Otavan Opisto, Mikkeli.

Ahlqvist, Toni (2011). To tune the phantoms: Finland and the geopolitics of state vigour. Changing geopolitics of state spaces. 14-15 September 2011, Department of Geography, University of Oulu.

Ahlqvist, Toni & Halonen, Minna (2011). Building capacities for systemic change: diversified roadmap in the context of VTT’s service research network. VTT Symposium on Service Innovations. 18August 2011, Hanasaari, Espoo.

Ahlqvist, Toni (2010). Suomalainen innovaatiojärjestelmä poliittisen maantieteen näkökulmasta. XLIII Maantieteen päivät 2010: Vuoropuhelu maantieteessä. Itä-Suomen yliopisto 29–30.10.2010, Joensuun kampus. (XLII Geography Days: Dialogue in Geography. University of Eastern Finland 29–30October 2010, Joensuu Campus).

Invited presentation: Ahlqvist, Toni (2010). Technology foresight activities at VTT. Nanotechnology: Roadmap and Foresight Action Plan 2010. Tekes & Rusnano. 25 November 2010. Pasila, Helsinki.

Invited expert presentation: Ahlqvist, Toni (2010). Systematic foresight activities to support strategic research. Symposium for research coordinators and strategic research management at VTT Technical Research Centre of Finland. 30 September 2010. Dipoli, Espoo.

Invited expert presentation: Ahlqvist, Toni (2009). Sosiaalisen median trendejä. (Social media trends). Presentation was part of a session “Social media and municipalities”. Kuntamarkkinat 2009. Kuntaliitto, Helsinki. (Municipal Fair 2009. Association of Finnish Local and Regional Authorities, Helsinki).

Invited expert presentation: Ahlqvist, Toni (2008). Kohti anturiyhteiskuntaa – kuinka Suomi askeltaa? (Towards sensor society – how Finland is stepping?) Suomen eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 14.5.2008. (Expert presentation for the Committee of the Future, Parliament of Finland, 3 May 2008).

Tuominen, Anu; Rosenberg, Marja, Ahlqvist, Toni & Rämä, Pirkko (2008). Ennakoiva arviointitoiminta tulevaisuuden liikennejärjestelmän kehittämisen elementtinä. (Foresighting impact assessment as an element in the development of future transport system). Väylät ja Liikenne, Tampere, 8–9 October 2008. Conference Routes and Transportation. Presentation.

Invited presentation: Ahlqvist, Toni (2007). Nordic ICT Foresight & TekBaro 2007: tuloksia ja näkökulmia. Teknologiateollisuus ry:n kokoaman ELIT-ryhmän kokous 11.5.2007. Ryhmän jäsenet ovat elektroniikka- ja informaatioteknologian yritysten kehitystoiminnoista vastaavia johtajia. (Invited expert presentation for the ELIT Group frmed by the Development CEOs of the leading Finnish ICT and electronics companies).

Ahlqvist, Toni (2007). TekBaro 2007. VTT:n ja TEK:n kolmas teknologiabarometri: kyselyaineisto. (Technology Barometer 2007. Results of the survey data). Teknologiabarometri 2007:n julkistusseminaari ja sidosryhmätilaisuus. 28.3.2007. Restaurant Pörssi, Helsinki. Tekniikan Akateemisten Liitto ry. (Presentation at the publication seminar of Technology Barometer 2007 at the Restaurat Pörssi, Helsinki 28.3.2007).

Invited commentary: Ahlqvist, Toni (2006). Kommentaari tohtori Saku Mantereen yritysetiikkaa käsittelevään esitelmään. (Commentary to the presentation on the topic corporate ethics provided by Dr. Saku Mantere). 22.3.2006. Hallituksen politiikkaohjelmiin kuuluvan tietoyhteiskuntaneuvoston työelämäjaoston kokous, Työterveyslaitos. (Commentary at the meeting of the group for labour and working environment at information society committee, Finnish Institute of Occupational Health 22.3.2006).

Invited presentation: Ahlqvist, Toni (2006). Nousevat IC-teknologiat ja yhteiskunnalliset haasteet. (Emerging ICTs and societal challenges). 20.2.2006. Hallituksen politiikkaohjelmiin kuuluvan tietoyhteiskuntaneuvoston työelämäjaoston kokous, Elinkeinoelämän keskusliitto. (Presentation at the meeting of the group for labour and working environment at information society committee, Confederation of Finnish Industries EK 20.2.2006).

Invited presentation: Ahlqvist, Toni (2005). Työelämän tulevaisuuden näkymiä ICT-alalla. 3.11.2005. Teknillisen korkeakoulun Innovaatiokeskuksen järjestelmät TalentIT -messut. Teknillinen korkeakoulu, Espoon Dipoli.

Panellist in a roundtable discussion on the societal impacts of research education in geography. Other panellist included professor John Agnew (UCLA) and professor Mike Crang (University of Durham). The discussion was chaired by vice-rector, professor Harri Andersson (University of Turku). Geography as Spatial, Visual and Environmental Science: New Methodological Possibilities. Geography Graduate School’s 10th anniversary intensive course 26–27 October 2005. Department of Geography, University of Turku.

Panellist in the research publication seminar. Foresight report on environmental business possibilities in Pirkanmaa, Finland. 20.9.2005 Työväen keskusmuseo, Tampere.

Invited presentation: Ahlqvist, Toni (2004). Tietoyhteiskunnasta bioyhteiskuntaan? Teknologian kehitys ja muuttuvat ammattirakenteet. (From information society to biosociety? Development of technology and changing occupational structures) Vastaako koulutus työelämän tarpeita? Kirjasto- ja informaatioalan tulevaisuuden haasteita -seminaari. 29.10. 2004 Säätytalo, Helsinki.

Invited presentation:Ahlqvist, Toni (2004). Teknologian kehitys ja tulevaisuuden ammatit.(Technological development and the occupations of the future). Kirjastovirkailijakurssi 30.9.2004. Turun messukeskus, Turku. (Presentation at the course for informaticians, Turku Fair and Congress Centre 30.9.2004).

Invited presentation: Ahlqvist, Toni (2004). Informaatioyhteiskunnasta bioyhteiskuntaan? Teknologian tutkimus ja yhteiskunnallinen muutos. (From information society to biosociety? Technology studies and societal transformation). Tietotekniikka: nyt! -esitelmäsarja 24.3.2004. Tietojenkäsittelytieteen laitos, Helsingin yliopisto. (http://www.cs.helsinki.fi/u/rnikifor/nyt04/) (Presentation at the series Information technology: Now! Department of Information Technology, University of Helsinki 24.3.2004).

 Ahlqvist, Toni (2003). Teknologiaennakointi: teoreettisia näkökulmia ja empiirisiä esimerkkejä. (Technology foresight: theoretical perspectives and empirical examples). Ennakointitiedon analysointi ja käyttökoulutus 1.4. 2003. Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Lahti. (Educational lecture at the Päijät-Häme koulutuskonserni Lahti 1.4.2003).

Ahlqvist, Toni (2003). Teoreettisia polkuja alueiden tietoyhteiskuntaan. (Theoretical paths to information society of regions). Sosiologian päivät 28.–29.3.2003. Helsingin yliopisto. (Presentation at the National Days of Sociology, University of Helsinki, 29.3.2008).

Leading the discussion panel: Ahlqvist, Toni (2002).Uudet teknologiat ja tulevaisuuden osaamistarpeet: periaatteita ja alustavia tuloksia. (New technologies and competence requirements of the future: principles and preliminary results). Teknologian ennakoinnin hyödyntäminen päätöksenteossa -seminaari 3.12.2002. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Helsinki. (Seminar on the “Utilization of the Technology Foresight in Decisionmaking”, Ministry of Trade and Industry 3.12.2002).

Ahlqvist, Toni (2000). Alue talousmaantieteen tutkimusesineenä. (Region as a research object of economic geography). Maantieteen päivät 10.–11. 2000, Helsingin yliopisto. (Presentation at the National Days of Geography, University of Helsinki 10.–11.11.1999).

Ahlqvist, Toni (1999). Geography, epistemology and GIS. Maantieteen päivät 12.–13.11.1999, Turun yliopisto. (Presentation at the National Days of Geography, University of Turku 12.–13.11.1999).

Ahlqvist, Toni (1998). Klusteriajattelun soveltaminen tietointensiivisissä yrityksissä. (Applying cluster thinking in knowledge intensive firms). Työministeriön ennakointiseminaari 14.–15.9.1998. Teknillinen Korkeakoulu. Otaniemi, Espoo. (Presentation at the Foresight Seminar of the Finnish Ministry of Labour. HelsinkiUniversity of Technology 14.–15.9.1998).

Posters in international conferences

Ahlqvist, Toni & Tommi Inkinen (2001). The informational city as a continuum: three discourses of virtuality. Socio-Economic Research and Geographical Information Systems: The DigitalCity – A Euroconference. Granada 9.–14.6. 2001, Spain. (http://www.esf.org/euresco/01/c_cal01.htm#Social Sciences)

Inkinen, Tommi & Toni Ahlqvist (1999). Exploring the geographies of information society. Networks, theoretical imaginations, science fiction. Maantieteen päivät 12.–13.1999, Turun yliopisto.

Articles popularising science

Ahlqvist, Toni (2008). Porttiajattelun kasvupoliittisia ulottuvuuksia. (Growth political dimensions of gateway thinking.) Mania: Varsinaissuomalainen talousaikakauslehti 5/2008, 30. (in Finnish)

Ahlqvist, Toni (2004). Talouden alueellisuuden ymmärtäminen haaste tutkimukselle ja koulutukselle. Talousmaantiede avaa uusia näkökulmia globalisaatioon. (Regional aspects of the economy set challenges to research and education. Economic geography opens new perspectives to globalization). Turun Sanomat 18.4. 2004. (in Finnish)

Ahlqvist, Toni (1996). Kvanttitietokone – hiukkasen futurismia. (Quantum computer – particle futurism). Turun ylioppilaslehti, 10/1996. (in Finnish)

Expert interviews, briefings and commentaries in newspapers, magazines and other media

A shared agenda would boost research co-operation. Expert interview of Toni Ahlqvist. Written by Arko Olesk. More is better… Nordic-Baltic cooperation 1991–2031. Publication of Nordic Council of Ministers 2012, page 6.

Hyvä, parempi, innovaatio. (Good, better, innovation). Interview of Toni Ahlqvist. Written by Risto Alatarvas. Tietysti.fi – Uutta tieteen ääreltä: a web portal that portrays selected research projects funded by the Academy of Finland. Published 4 June 2010. Available from: http://www.aka.fi/fi/T/Tiedeuutiset2/Tata-tutkimme/Aiemmin-julkaistut-jutut/Hyva-parempi-innovaatio/ [accessed 24 October 2012].

TekBaro2010: Ruusuja ja risuja Suomelle. (Technology Barometer 2010: Roses and sticks for Finland). Includes expert comments from Toni Ahlqvist. Written by Helena Andersson. Tekniikan Akateemiset 1/2010.

Foresight – Bringing the future within reach. Includes expert interview and comments from Toni Ahlqvist. Written by Joanna Sinclair. VTT Impulse 2/2009.

Shaping the future of Navarra. Includes expert comments from Toni Ahlqvist. Written by Joanna Sinclair. VTT Impulse 2/2009.

Social media practices go global. Interview of Toni Ahlqvist as a part of the combined story with the title “Farewell print media? Social media practices go global”. Written by Maija-Liisa Ihanus. VTT Impulse 2/2009.

Sosiaalisen median toimintatavat yleistyvät kaikkialla. (The workings of social media are becoming common everywhere). Interview of Toni Ahlqvist as a part of the combined story with the title ”Farewell print media? The media is becoming diversified”. Written by Maija-Liisa Ihanus. VTT Impulssi 2/2009.

VTT kartoitti mahdollisuuksia. Sosiaalinen media vaatii avoimuutta. (VTT mapped the possibilities. Social media requires openness.) Article based on the publication of VTT report Social Media Roadmaps. Includes expert comments from Toni Ahlqvist. Written by Kim Leidenius. Tietokone 16.3.2009.

Verkkoyhteisöt haastavat yritykset puhumaan totta. Verkko antaa myös uusia mahdollisuuksia. (Network communities challenge companies to speak the truth. Net also gives new possibilities). Article based on the publication of VTT report Social Media Roadmaps. Includes expert comments from Toni Ahlqvist. Written by Perttu Pitkänen. Taloussanomat, It-viikko & DigiToday. 11.3.2009.

VTT: Sosiaalinen media luo uusia tapoja tehdä työtä. (VTT: Social media creates new methods for working.) Article based on the publication of VTT report Social Media Roadmaps. Includes expert comments from Toni Ahlqvist. Written by Maija Ala-Siurua. Maaseudun Tulevaisuus. 11.3.2009.

Nyt tulevat amatööriekspertit ja fuusio-osaajat. (Cross-competence experts and amateur experts will arrive.) Interview of Toni Ahlqvist. Written by Marja Puustinen. Opettaja, pages 18–22. August 2008.

Viimeinen sekatyömies. (The last odd-job man). Article includes an expert commentary by Toni Ahlqvist. Written by Maria Mustranta. Vihreä Lanka 22.8.2008. Pages 10–13.

Väittelevä VTT:n erikoistutkija Toni Ahlqvist: Informaatiotalouden napanuora yhdistää Turun ja Salon toisiinsa. (Erikseen otsikoitu osa) ”Yhteistyöhankkeita voisi jälleen elvyttää”. Varsinais-Suomesta Itämeren alueen liiketoimintapalveluiden keskus. (VTT’s senior research scientist in his dissertation: Umbilical cord of information economy connects Turku and Salo to each other. (Separately titled part of the interview) Co-operation initiatives could be revived.) Interview of Toni Ahlqvistin based on his PhD dissertation. Written by Mikko Nurmisto. Salon Seudun Sanomat 29.3.2008.

Informaatiotalous johti Varsinais-Suomessa uuteen aluepolitiikkaan. (Information economy lead to new regional policies in South-West Finland.) Based on interview and doctoral thesis summary of Toni Ahlqvist. Written by Anu Välilä. Turun Sanomat 29.3.2008.

Interview of Toni Ahlqvist on the topic and results of PhD thesis. Radiostation Auran Aallot 27.3.2008.

Uljaat uudet ammatit. (Brave new professions.) Interview of Toni Ahlqvist based on the publications of the project “Keys to Futures”. Helsingin Sanomat 12.10.2003.

Tulevaisuus on moniosaajien. (Future belongs to multiply skilled persons). Interview of Toni Ahlqvist in a group of articles about education and entrepreneurship thinking. Other interviewees were Markku Wilenius and Roope Uusitalo. Kauppalehti 30.8.2003.

Raportti tulevaisuuden avainteknologioista. Tulevaisuuden teknologiat otettava huomioon koulutuksessa. (Report on the key technologies of the future. Future technologies should be taken into account in education). Briefing of the project “Keys to Futures”. Tietoyhteys 4/2003.

Visioita tulevaisuuden yhteiskunnasta. Huominen tuo mukanaan bioteknologiaa, älymateriaaleja ja uusia ammatteja. (Visions about future society. Tomorrow brings biotechnology, intelligent materials and new professions). Interview of Toni Ahlqvist. Written by Elsi Huttunen. Kaleva 31.8.2003.

Varsinais-Suomi uhkaa jäädä tietotekniikan kehitysalueeksi. Tutkijat huolissaan. (South-West Finland is threatened to remain a less-developed region in information technology. Researchers are worried.) Article is based on publication of research project “Communication cluster in South-West Finland” conducted by Mika Mannermaa and Toni Ahlqvist. Talous-Sanomat 1.10.1998.

Varsinainen tietoyhteiskunta sijaitsee Varsinais-Suomessa. (The real information society is located in South-West Finland.) Article is based on publication of research project “Communication cluster in South-West Finland” conducted by Mika Mannermaa and Toni Ahlqvist. Kauppalehti 24.9.1998.

Turun seutu putoaa kyydistä. (Turku area is falling by the wayside.) Editorial about  the research project “Communication cluster in South-West Finland”. Turun Sanomat 22.9.1998.

DI-koulutus puuttuu ja yritysten yhteistyö kangertelee. Kommunikaatioalan kehitykselle esteitä Varsinais-Suomessa. (University level engineer training is lacking and firm co-operation is faltering. The bottlenecks of the development of communication field in South-West Finland).  Article about the publication seminar of the research project “Communication cluster in South-West Finland”. Article includes comments from Henri Wibom, Mika Mannermaa and Toni Ahlqvistilta. Turun Sanomat 22.9.1998.

Varsinais-Suomesta tietoyhteiskunnan johtava maakunta? Mika Mannermaa aloitti tulevaisuustutkimusprojektin yhteistyössä V-S yrittäjien kanssa. (Will South-West Finland be a leading region in information society? Mika Mannermaa started a futures studies project in co-operation with Entrepreneurs of South-West Finland.) Article reviews the themes of research project “Communication cluster in South-West Finland”. Varsinais-Suomen Yrittäjä 6/97.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s